wybierz wersję językową:

Prawo podatkowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w przedmiocie prawa podatkowego. Nasi prawnicy odpowiedzialni za obsługę Klientów w tym zakresie, posiadają bogatą wiedzę zdobywaną zarówno na renomowanych polskich uczelniach (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), jak również w międzynarodowych sieciach doradztwa podatkowego. 

Doświadczenie Kancelarii obejmuje przede wszystkim świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz podatników reprezentujących takie sektory gospodarki jak: transport i spedycja, obrót nieruchomościami, handel międzynarodowy, energetyka, bankowość i finanse oraz marketing i e – commerce. 

Wśród naszych specjalizacji w przedmiocie prawa podatkowego wyróżnić należy przede wszystkim:

• Ceny transferowe – znowelizowane przepisy ustaw podatkowych oraz przyjęte przez Ministra Finansów wytyczne dotyczące postępowań kontrolnych, powodują istotny wzrost znaczenia cen transferowych dla bezpieczeństwa podatkowego transakcji wewnątrzgrupowych. Kancelaria, posiadając bogate doświadczenie w tej materii, zapewnia swoim Klientom wsparcie w zakresie problematyki cen transferowych.  

Nasza aktywność w tym obszarze obejmuje m. in. identyfikację transakcji i innych zdarzeń względem których zastosowanie znajdują przepisy o cenach transferowych, opracowywanie polityki cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, opracowywania kompleksowej dokumentacji podatkowej cen transferowych, w tym dla transakcji w zakresie restrukturyzacji działalności gospodarczej.

• Zarządzanie ryzykiem podatkowym – częste nowelizacje przepisów prawa podatkowego wymagają bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem podatkowym podmiotów gospodarczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, prawnicy Kancelarii w swojej codziennej pracy zwracają szczególną uwagę na minimalizację ryzyka podatkowego w działalności Klientów, wynikającego m. in. z rozbieżności interpretacyjnych występujących w orzecznictwie sądów administracyjnych i stanowiskach organów podatkowych a także licznych i częstych zmian przepisów prawa podatkowego. 

Doradztwo Kancelarii w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym obejmuje m. in. analizę ryzyka wynikającego z umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej Klientów, analizę sposobu rozliczeń podatkowych oraz wdrożenie procedur skutkujących eliminacją błędnych rozliczeń. 

Świadczone przez nas usługi w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym obejmują także analizę ryzyka związanego z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych, weryfikację międzynarodowych struktur kapitałowych klientów pod kątem uznania spółek w nich występujących za zagraniczne spółki kontrolowane oraz opracowywanie i wdrażanie procedur umożliwiających Klientom unikanie ryzyka nieświadomego udziału w mechanizmach przestępczych w zakresie wyłudzeń podatku. 

• Strukturyzacje podatkowe – strukturyzacje podatkowe w grupach kapitałowych oraz w zakresie poszczególnych transakcji, stanowią jeden z podstawowych obszarów specjalizacji Kancelarii. 

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie m. in. w zakresie efektywnego planowania struktur grup kapitałowych, w tym czynności w zakresie reorganizacji działalności gospodarczej, optymalizacji podatkowej transakcji na aktywach, w tym nieruchomościach, operacji w zakresie konsolidacji wyników podatkowych, a także restrukturyzacji zadłużenia i obrotu wierzytelnościami. 

• Transakcje kapitałowe, doradztwo transakcyjne – doświadczenie Kancelarii obejmuje także kompleksową obsługę podatkową transakcji fuzji i przejęć, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego. 

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie podatkowe na każdym etapie realizacji transakcji – nasza aktywność w tym obszarze obejmuje zarówno przeprowadzanie badań due diligence w aspekcie podatkowym i rachunkowym, jak również doradztwo w zakresie wyboru optymalnego schematu przeprowadzenia transakcji, a nadto – pomoc służbom księgowym Klienta w prawidłowym ujęciu skutków transakcji w księgach rachunkowych. 

• Międzynarodowe aspekty opodatkowania – Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie problematyki międzynarodowego opodatkowania dochodu oraz obsługi podatników uczestniczących w międzynarodowych grupach kapitałowych. 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują przede wszystkim przygotowywanie analiz prawnych na gruncie obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz optymalizacji podatku u źródła, problematyki zagranicznych spółek kontrolowanych, a także doradztwa w wyborze rozwiązań optymalizacyjnych dla transakcji transgranicznych. 

• Podatek dochodowy od osób prawnych – Kancelaria świadczy także usługi doradztwa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje m. in. bieżące doradztwo w zakresie problematyki podatku dochodowego od osób prawnych, w tym prawidłowości kwalifikacji przychodów i kosztów podatkowych, doradztwo dotyczące optymalnych podatkowo form finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej, analizę skutków podatkowych umów handlowych zawieranych przez Klientów w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych – doświadczenie Kancelarii w materii podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje m. in. bieżące doradztwo podatkowe związane z opodatkowaniem stosunku pracy, w tym pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, doradztwo w zakresie tzw. leasingu pracowniczego oraz planowania struktur zatrudnienia oraz ich skutków podatkowych. 

Nasi prawnicy posiadają także bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych wynikających z wynagrodzeń menedżerskich, w tym premii niepieniężnych oraz problematyki świadczeń nieodpłatnych. 

• Podatek od towarów i usług – świadczone przez Kancelarie usługi w zakresie prawa podatkowego obejmują także bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, w tym problematykę prawa do odliczenia VAT naliczonego. 

Nasze doświadczenie w powyższym zakresie obejmuje zagadnienia optymalizacji podatku od towarów i usług przez podmioty posiadające ograniczone prawo odliczenia podatku naliczonego, a nadto – doradztwo w zakresie opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych, problematyki VAT w imporcie i eksporcie oraz planowanie i wdrażanie struktur biznesowych wykorzystujących instytucję magazynu konsygnacyjnego. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów zagranicznych we wszelkich czynnościach związanych z ich rejestracją w Polsce dla celów podatkowych a także na rzecz polskich podatników VAT w zakresie czynności związanych z ich rejestracją za granicą dla celów podatku od wartości dodanej. 

Doświadczenie Kancelarii obejmuje także obsługę Klientów w zakresie czynności związanych ze zwrotem polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich podatników. 

• Podatek od nieruchomości – zakres usług doradztwa podatkowego Kancelarii obejmuje także zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości. Obszar naszej aktywności skupia się przede wszystkim wokół doradztwa w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku,  a także rozwiązań w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych w podatku od nieruchomości. 

• Przeglądy podatkowe – Prawnicy Kancelarii prowadzą także przeglądy podatkowe  mające na celu weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Klientów. Celem tych czynności jest dostosowanie ksiąg podatkowych do wymogu rzetelności i niewadliwości, wykrycie i skorygowanie nieprawidłowości zapisów ujętych w księgach oraz opracowanie działań umożliwiających unikanie błędów w przyszłości. 

W ramach prowadzonych przeglądów podatkowych przygotowujemy także rekomendacje dla Klientów w zakresie optymalnych podatkowo schematów przepływów pieniężnych, umożliwiających przywrócenie lub utrzymanie płynności finansowej w strukturach grup kapitałowych. 

• Postępowania podatkowe – Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie w toku postępowań kontrolnych oraz podatkowych, a także postępowań sądowo – administracyjnych dotyczących materii podatkowej, na każdym etapie postępowania. 

Nasze usługi obejmują przygotowywanie w imieniu Klientów pism w postępowaniach, w tym wniosków, zażaleń, odwołań oraz skarg, a także dokumentów związanych z udziałem w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz reprezentowania Klientów przed ww. Trybunałami


wróć