wybierz wersję językową:

Polityka Prywatności

 

Właściciel serwisu
 1. Właścicielem serwisów i funkcjonalności dostępnych pod adresem www.czernis.pl („Strona”) jest Marek Czernis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego, Plac Żołnierza Polskiego 1B, 70-551 Szczecin („MCLO”). W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub reklamacji prosimy o kontakt z MCLO. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Szczegółowe dane kontaktowe MCLO dostępne są na Stronie w zakładce „KONTAKT”.

  Wymagania techniczne
 2. Dla korzystania ze Strony konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. Dla otrzymywania powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, konieczne jest dysponowanie odpowiednim programem obsługującym pocztę elektroniczną.

  Zakaz działań bezprawnych
 3. W przypadku korzystania ze Strony lub otrzymywania powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów udostępnianych przez MCLO, Użytkownik winien działać z poszanowaniem prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

  Wyłączenie odpowiedzialności
 4. Wszelkie materiały i wiadomości zamieszczane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym zakresie nie stanowią one porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. MCLO dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych na stronie materiałów, jednak nie składa żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

  Prawa autorskie
 5. Strona, w tym w szczególności jej zawartość i struktura są chronione prawami autorskimi. Niedozwolone jest wykorzystywanie bez zgody MCLO jakichkolwiek prezentowanych na Stronie materiałów lub elementów Strony dla celów komercyjnych.

  Dane osobowe
 6. MCLO jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 7. MCLO przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach prawnie dozwolonych, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. W szczególności MCLO przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MCLO; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MCLO (względnie inne podmioty) lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 8. MCLO przechowuje dane tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.
 9. Osoby, których dane są przez MCLO przetwarzane mogą, w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przez MCLO przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy), a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. MCLO przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
 11. Odbiorcami danych przetwarzanych przez MCLO są w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy MCLO; organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MCLO (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe); podmioty świadczące na rzecz MCLO usługi wspierające działalność MCLO.

  Udostępnianie materiałów informacyjnych i okolicznościowych
 12. Udostępnianie powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, następuje za zgodą Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich materiałów, przesyłając taką dyspozycję na adres kancelaria@czernis.pl lub klikając w link w przesłanej wiadomości e-mail.

  Postanowienia końcowe
 13. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zaleca się by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności